درخواست همکاری

نیازمندی های شغلی شرکت آی تی کاو در حال حاضر به شرح زیر می باشد:

1شغل نیازمندی 1
اطلاعات شغل 1
2شغل نیازمندی 2
اطلاعات شغل 2
3شغل نیازمندی 3
اطلاعات شغل 3
4شغل نیازمندی 4
اطلاعات شغل 4

جهت ارسال رزومه همکاری از راه های زیر می توانید اقدام کنید